Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

© EVI Software B.V. 2019
EnqueteViaInternet.nl is een product van EVI Software B.V..

Privacy en bescherming van persoonlijke informatie

Bekijk ons privacybeleid voor bepalingen gerelateerd aan het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van gebruikers.

Gebruikersaccounts, wachtwoorden en beveiliging

Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van EnqueteViaInternet.nl, dient u zich vooraf te registeren. Bij registratie bent u verplicht actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verschaffen in de velden die worden getoond in het registratieformulier. (Gebruikersnaam, Wachtwoord, Naam, E-mailadres). U mag geen valse identiteit aannemen met als doel EVI Software B.V. of anderen te misleiden.

Een gebruikersaccount wordt opgesteld aan de hand van de unieke combinatie tussen de gebruikersnaam van de gebruiker en een wachtwoord. Na het doorlopen van het registratieproces, kunnen gebruikers gebruik maken van de diensten van EnqueteViaInternet.nl door in te loggen op EnqueteViaInternet.nl. Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het behouden van de geheimhouding van de gegevens van hun gebruikersaccount(s).

Verder zijn gebruikers van EnqueteViaInternet.nl zelf volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersaccount(s). Sommige gebruikersactiviteiten van worden vastgelegd in een logbestand zodat we een (beveiligings-) incident goed kunnen onderzoeken.
Gebruikers stemmen in EVI Software B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen van mogelijk ongeoorloofd gebruik van de account(s) van de gebruiker of enig ander probleem in de beveiliging van EnqueteViaInternet.nl.

EVI Software B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die een gebruiker ondervindt bij misbruik van de account(s) van de gebruiker, met of zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is. Daarentegen kunnen gebruikers wel aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die EVI Software B.V. of een derde partij ondervindt door misbruik van een gebruikersaccount door de gebruiker zelf of door derden.
U mag onder geen beding gebruik maken van een gebruikersaccount van een ander zonder toestemming van de eigenaar van het gebruikersaccount.

Wijzigingen in deze gebruikersvoorwaarden

EVI Software B.V. behoudt zich het recht om de gebruikersvoorwaarden, waaronder de diensten van EnqueteViaInternet.nl, te wijzigen inclusief maar niet beperkt tot de kosten die in rekening worden gebracht na het gebruik van de diensten van EnqueteViaInternet.nl. U dient zelf deze gebruikersvoorwaarden en berichten op EnqueteViaInternet.nl regelmatig te controleren op wijzigingen. Gebruik van de diensten van EnqueteViaInternet.nl betekent dat u stilzwijgend akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden en overige bepalingen.

Beperking van aansprakelijkheid

EVI Software B.V. kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor schade in hoofde van wie dan ook (partijen in deze overeenkomst of derden), van welke aard ook en ongeacht de oorzaak ervan (elke fout of nalatigheid).

EVI Software B.V. zal evenmin aansprakelijk kunnen gesteld worden voor speciale schade of schade met verstrekkende gevolgen die het gevolg is van het gebruik van de diensten op EnqueteViaInternet, of het onvermogen om de diensten op deze site te gebruiken, zelfs als EVI Software B.V. op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal EVI Software B.V.'s totale aansprakelijkheid jegens u voor alle gevallen van schade, verlies en rechtsvorderingen (hetzij als gevolg van contractenrecht, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid)) of anderszins, het bedrag overschrijden dat u, indien van toepassing, in die periode, waarop het schadegeval betrekking heeft, hebt betaald voor het gebruik van EnqueteViaInternet.nl.

U dient er zich van bewust te zijn dat wanneer u op onze site bent, u naar andere sites geleid kunt worden waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Dit betreft links vanuit EnqueteViaInternet.nl naar andere sites die u buiten het domein van onze dienstverlening en onze verantwoordelijkheid brengen.

Onrechtmatig of verboden gebruik

Door gebruik te maken van de diensten van EnqueteViaInternet.nl zegt u toe geen gebruik te maken van EnqueteViaInternet.nl op een manier die wordt verboden door deze gebruikersvoorwaarden. U mag EnqueteViaInternet.nl op geen manier gebruiken die mogelijkerwijs schade, overbelasting of uitschakeling van EnqueteViaInternet.nl tot gevolg heeft. U mag verder op geen enkele wijze het gebruik van andere gebruikers van een of meerdere delen van EnqueteViaInternet.nl verstoren. U mag geen pogingen doen om ongeoorloofd toegang te krijgen tot één of meerdere delen van EnqueteViaInternet.nl, andere gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken door hacken, wachtwoordonderschepping of op enige andere manier. U mag op geen enkele wijze in bezit zijn of proberen in bezit te komen van onderdelen of informatie van EnqueteViaInternet.nl welke niet door EVI Software B.V. of door EnqueteViaInternet.nl beschikbaar zijn gemaakt.

Gebruik maken van diensten

Gebruik maken van de diensten van EnqueteViaInternet.nl betekent dat u akkoord gaat met de kosten die in rekening worden gebracht voor deze diensten. Afhankelijk van het totale aantal geretourneerde enquêtes, wordt er per geretourneerde enquête een bepaald bedrag in rekening gebracht. Deze aantallen met de bijbehorende bedragen zijn terug te vinden op de website van EnqueteViaInternet.nl.

Naast de mogelijkheid om per geretourneerde enquête af te rekenen kan tevens een abonnement worden afgesloten. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van tenminste één jaar en gaat in op de door u aangegeven datum. Het abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd. Het abonnement is voor beide partijen schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de jaartermijn. Indien geen opzegging plaatsvindt wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

EVI Software B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de content welke wordt geplaatst door (on)geautoriseerde gebruiker(s) van EnqueteViaInternet.nl. Gebruikers zijn verboden om content aan te bieden die kan worden opgevat als discriminerend, seksueel, obsceen of op enige andere manier aanstootgevend kan zijn voor andere gebruikers, of voor deelnemers aan een enquête van een gebruiker. Verder mogen gebruikers op geen enkele wijze de privacy van anderen schenden.

De resultaten van een enquête mogen vrijelijk worden gepubliceerd en vermenigvuldigd. Elke verdere reproductie of distributie van de content en/of diensten van EnqueteViaInternet.nl is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in civiele straffen en/of boetes. Mogelijke overtreders zullen met maximale inspanning worden vervolgd.

Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan ruimte op zijn enquête account aan derden te verhuren, te verkopen, en/of ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren aan derden. De wederpartij zal door of namens EVI Software B.V. geleverde software in de ruimste zin, randapparatuur, technische gegevens, en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie alleen voor eigen gebruik aanwenden en op geen enkele wijze commercieel exploiteren, aan enige derde doorleveren, verkopen, of ter beschikking stellen noch door enige derde doen gebruiken. De verstrekte toegangscodes zijn ten behoeve van strikt persoonlijk gebruik door de wederpartij.

Wet bescherming persoonsgegevens

De gebruiker van EnqueteViaInternet.nl verzamelt mogelijk persoonsgegevens van de enquête respondenten. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om deze data zorgvuldig te behandelen met inachtneming van de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

EVI Software B.V. voert een actief beleid om gegevens die niet langer nodig zijn uit de database te verwijderen:

  • Gebruikers hebben de mogelijkheid om enquêtes met de bijbehorende response data te verwijderen.

  • Accounts van gebruikers die 1 jaar of langer niet hebben ingelogd worden, na hiervan op de hoogte te zijn gebracht, automatisch gearchiveerd.

  • Accounts van Gastlogins worden jaarlijks verwijderd.

Inzage in gegevens

Door gebruik te maken van de diensten van EnqueteViaInternet.nl geeft de gebruiker EVI Software B.V. toestemming de resultaten van de geplande, lopende of uitgevoerde enquêtes te bekijken. Inzage in deze gegevens is nodig om problemen op te kunnen lossen, mochten deze voorkomen. EVI Software B.V. en haar directe partners zullen de gegevens en resultaten van deze enquêtes, haar vragen, of haar deelnemers nooit gebruiken voor interne of externe publicaties, of op welke andere manier dan ook toepassen voor eigen gebruik.

Informatie over de deelnemers

De gebruiker van EnqueteViaInternet.nl kan e-mailadressen importeren en via deze weg deelnemers benaderen voor deelname aan zijn of haar enquête. De gegevens van deze deelnemers worden door EVI Software B.V. beschermt volgens haar privacy statement, welke te bekijken is op www.EnqueteViaInternet.nl. EVI Software B.V. zal de deelnemers aan een enquête nooit ongevraagd benaderen of de aangeleverde data op welke andere manier dan ook misbruiken, verhuren of verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Alle aangeleverde data valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van EnqueteViaInternet.nl. EVI Software B.V. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de manier van verzamelen van deze data of het benaderen van de deelnemers door het gebruik van EnqueteViaInternet.nl. De gebruiker is ten volle verantwoordelijk voor de manier van verzamelen van de aangeleverde data en het benaderen van deelnemers via de diensten van EnqueteViaInternet.nl.

Ontzegging en beperking van toegang

EVI Software B.V. behoudt zich het recht om, zonder opgaaf van reden, gebruikers toegang tot (delen van) EnqueteViaInternet.nl te ontzeggen. EVI Software B.V. behoudt zich tevens het recht om gebruikers toegang tot (delen van) EnqueteViaInternet.nl te ontzeggen na een lange periode van inactiviteit van de gebruiker. Een "lange periode van inactiviteit" wordt momenteel door EVI Software B.V. gesteld op één jaar. Na een jaar van inactiviteit ontvangt de gebruiker een e-mail met daarin de waarschuwing dat het account binnenkort afgesloten gaat worden. Door alsnog in te loggen wordt het account weer geactiveerd.

Bij ontzegging van toegang tot EnqueteViaInternet.nl vervalt per direct het recht van de gebruiker om in te loggen in het systeem. Tevens worden de gegevens van eerder door hem/haar uitgestuurde enquêtes of deelnemers niet meer opgeslagen in het systeem.

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden zijn gebaseerd op de Nederlandse wetgeving. Gebruik van EnqueteViaInternet.nl op een manier die niet in deze gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, is niet toegestaan. U gaat ermee akkoord dat er door deze gebruikersvoorwaarden op geen enkele wijze een overeenkomst, partnership, agentschap of andere relatie met EVI Software B.V. of EnqueteViaInternet.nl ontstaat waaraan rechten kunnen worden ontleend. U gaat ermee akkoord EVI Software B.V., gelieerde partners en/of derden niet aansprakelijk te stellen voor mogelijke schade of kosten die ontstaan door het gebruik van (de diensten van) EnqueteViaInternet.nl.

Deze gebruikersvoorwaarden vertegenwoordigen de totale overeenkomst tussen EVI Software B.V. en u betreffende EnqueteViaInternet.nl. Hierbij vervallen alle mogelijk eerder overeengekomen afspraken en/of voorstellen, zowel elektronisch als geschreven, tussen EVI Software B.V. en u betreffende EnqueteViaInternet.nl.

Copyright en merkenrecht

EnqueteViaInternet.nl is eigendom van EVI Software B.V.
Copyright © 2019 EVI Software B.V.,

EVI Software B.V.
Ambachtstraat 9
261TJ Wijk en Aalburg

Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in deze gebruikersvoorwaarden zijn voorbehouden.