Afbeelding   
 
 
Introductie
Het aantal internationale werknemers* in Nederland is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dat geldt in het bijzonder voor de provincie Limburg, waar sinds 2013 het aantal internationale werknemers meer dan verdubbeld is. Dat brengt op diverse beleidsterreinen, zoals woningmarkt, arbeidsmarkt en onderwijs, uitdagingen met zich mee. De provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en enkele werkgeversorganisaties laten een onderzoek uitvoeren om nader inzicht te krijgen in de (ontwikkeling van de) omvang van de doelgroep internationale werknemers binnen de provinciegrenzen, naar hoe het deze groep vergaat in de regio, wat de behoeften zijn en of deze aansluiten op het beleid van provincie en gemeenten.

Economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio voert dit onderzoek uit. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is voorliggende vragenlijst gericht aan het Limburgse bedrijfsleven. Wij stellen u graag een aantal vragen over de wensen en behoeften op het gebied van het aantrekken van internationale werknemers. Daarnaast gaan wij in op huisvesting voor internationale werknemers. 

We gaan uiteraard zeer vertrouwelijk met uw antwoorden en gegevens om
Deze worden door Decisio verwerkt en geanalyseerd en komen niet bij de provincie, gemeenten of andere betrokken organisaties terecht. De gegevens worden alleen in geaggregeerde vorm gerapporteerd, zodat ze niet herleidbaar zijn naar uw bedrijf/organisatie. Het invullen van de enquête duurt circa 10 minuten.

Namens de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten willen wij u hartelijk danken voor uw medewerking. Mocht u naar aanleiding van de vragenlijst nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sylvia Bleker: s.bleker@decisio.nl 


* Definitie internationale werknemer: een economisch-actieve, internationale werknemer is een persoon in loondienst bij een in Nederland gevestigde organisatie waarvoor loonheffing is betaald aan de Belastingdienst. Daarnaast geldt dat deze persoon alleen een buitenlandse nationaliteit heeft; oftewel deze persoon heeft niet de Nederlandse nationaliteit.